เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
   
 

 

 






จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560


  เทศบาลตำบลสระบัว นำโดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ดำเนินกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว...
  กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
  โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
  โครงการทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2568
  นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทวนสอบการจัดทำ และการใช้งานถังขยะเปียกลดโลกร้อน (RE-...
     
     

 
inside ปรองดอง 3 นาที
 
 

 
 
เทศบาลตำบลสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-375-35090
 Email : admin@sabua.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign