เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

            ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

            สภาพทั่วไป

                        เทศบาลตำบลสระบัว  ได้รับการเปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาล  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2542 

 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอนที่  9  ลงวันที่  26   กุมภาพันธ์  2542  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  เพาะปลูกพืชไร่  ประชากรส่วนใหญ่  มีอาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้าง   บ้านเรือนปลูกกันกระจัดกระจาย   และมีความหนาแน่นของบ้านเรือนบริเวณตลาดสระบัว  ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสงบสุข

             ลักษณะที่ตั้ง

                อาณาเขตการปกครอง

                        ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน   อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                        ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน   อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                        ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                        ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                        มีพื้นที่รับผิดชอบ     6.953    ตารางกิโลเมตร    หรือเนื้อที่    4,346.02    ไร่   ตั้งอยู่  เลขที่   555  หมู่ที่  5   ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งทางเทศบาลตำบลสระบัวมีพื้นที่รับผิดชอบเพียงบางส่วนของ   หมู่ที่ 5  ตำบลลาดตะเคียน เท่านั้น   เทศบาลตำบลสระบัวได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   4   ชุมชน   ได้แก่

                        1.  ชุมชนเทศบาล  1   (ชุมชนมิตรภาพ)

                        2.  ชุมชนเทศบาล  2   (ชุมชนสระบัวพัฒนา)

                        3.  ชุมชนเทศบาล  3   (ชุมชนเอื้ออาทร)

                        4.  ชุมชนเทศบาล  4    (ชุมชนสามัคคีพัฒนา)

             ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) การคมนาคมภายในเขตเทศบาล

                        1.  ถนนสายหลัก   -  แยกทางหลวงหมายเลข  304

                        2.  ถนน/ซอย  ทั้งหมด   จำนวน          25     สาย

                   2) การสาธารณูปโภค

              การประปา      จำนวนราย ที่ใช้น้ำประปา                   429         ราย

                                    -  กำลังในการผลิตน้ำประปา          135,050      ลูกบาศก์เมตร

                                    -  น้ำประปาที่ผลิต                          370                     ลบ../วัน

                                        สระน้ำของเทศบาล          จำนวน     3        แห่ง

                                 -  แหล่งน้ำเดิม         ความจุ      33,860  ลูกบาศก์เมตร / ความจุ      9,075    ลูกบาศก์เมตร

                                 -  สระที่ขุดขึ้นใหม่              ความจุ        112,490       ลูกบาศก์เมตร

                               -  บ่อบาดาล  เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว      จำนวน  3  บ่อ