เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รตอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]28
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบสระบัว (พ.ศ. 2566 - 2570 ) [ 16 ส.ค. 2565 ]100
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสระบัว (พ.ศ. 2566- 2570) [ 16 ส.ค. 2565 ]96
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสระบัว รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]148
5 ประกาศ เรื่อง สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]200
6 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสระบัว [ 29 มี.ค. 2565 ]145
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสระบัว รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2565 ]211
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 25 มี.ค. 2565 ]215
9 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 11 มี.ค. 2565 ]214
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 9 มี.ค. 2565 ]264
11 ประกาศ เรื่อง สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]189
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ ทต.สระบัว [ 9 มี.ค. 2565 ]180
13 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]212
14 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]252
15 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 11 ส.ค. 2564 ]265
16 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน [ 6 ก.ค. 2564 ]268
17 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสระบัว [ 2 ก.ค. 2564 ]280
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 เม.ย. 2564 ]279
19 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 20 เม.ย. 2564 ]234
20 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]261
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 17 มิ.ย. 2563 ]264
22 ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานจ้าง (ประจำปี 2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]256
23 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 1 มิ.ย. 2563 ]227
24 คำสั่ง เรื่อง การกำหนดผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ (ITA) ประจำปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]214
25 บันทึกข้อความ รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]216
26 ประกาศ ใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ม.ค. 2562 ]262
27 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]287
28 ประกาศ การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]268
29 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]268
30 ประกาศรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]223
31 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]274
32 ประกาศ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]208
33 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 29 ต.ค. 2561 ]208
34 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]273
35 ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 27 ก.พ. 2561 ]259
36 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลสระบัว [ 29 ก.ย. 2560 ]279
37 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ส.ค. 2560 ]264