เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด

 
นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด
 

  นายเสงี่ยม  ใจนวล

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวนันทิดา  ปั่นแก้ว
นางสาวรัชชุกาญจน์ จันทร์ภิรมย์
นายรักพงษ์  สังข์แก้ว
นางกณัฐยาพัชร์  จันทนบุบผา
นางสาวศิริวรรณ  ชื่นศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวสมหมาย  เมธี   
นายนิรัญ พันภัยรี
นายสมศักดิ์ มีชัย
นายสมนึก  แย้มกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถดับเพลิง


นางรัตนา แย้มกลิ่น
นางสาวปุญญาพร  อยู่เมือง
นางสาวชนนท์ภักดิ์  ชัยวิวัฒน์กิติ นายวิชัย คงดี
คนงาน
คนงาน
คนงาน พนักงานดับเพลิง
นายชัยยุทธ โพธินิล นายสายชล  ครุฑโต นายจรัล เกษี
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง