เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

            เทศบาลตำบลสระบัว  ได้รับการเปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาล  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2542  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอนที่  9  ลงวันที่  26   กุมภาพันธ์  2542  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  เพาะปลูกพืชไร่  ประชากรส่วนใหญ่  มีอาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้าง   บ้านเรือนปลูกกันกระจัดกระจาย   และมีความหนาแน่นของบ้านเรือนบริเวณตลาดสระบัว  ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสงบสุข

 

ตราประจำเทศบาลตำบลสระบัว

 

            ลักษณะที่ตั้ง

                อาณาเขตการปกครอง

                        ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน   อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                        ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน   อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                        ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                        ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                        มีพื้นที่รับผิดชอบ     6.953    ตารางกิโลเมตร    หรือเนื้อที่    4,346.02    ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 555   หมู่ที่  5   ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งทางเทศบาลตำบลสระบัวมีพื้นที่รับผิดชอบเพียงบางส่วนของ   หมู่ที่ 5  ตำบลลาดตะเคียน เท่านั้น   เทศบาลตำบลสระบัวได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   4   ชุมชน   ได้แก่

                        1.  ชุมชนเทศบาล  1   (ชุมชนมิตรภาพ)

                        2.  ชุมชนเทศบาล  2   (ชุมชนสระบัวพัฒนา)

                        3.  ชุมชนเทศบาล  3   (ชุมชนเอื้ออาทร)

                        4.  ชุมชนเทศบาล  4    (ชุมชนสามัคคีพัฒนา)