เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายอิทธิพล อุปชีวะ
 ปลัดเทศบาล
โทร.092-9419492
 

 นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร นางวรรณวนัช ทองคำ
นายวินัย อันวิมล
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-7740973
โทร.095-9365553
โทร.098-4153930

นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร นายอิทธิพล อุปชีวะ นางวรรณวนัช ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 โทร.091-7740973
 โทร.092-9419492 โทร.095-9365553