เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]37
2 การขอติดตั้งประปาชั่วคราว [ 10 มี.ค. 2566 ]43
3 การขอยกเลิกใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]44
4 การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]40
5 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]38
6 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 10 มี.ค. 2566 ]41
7 การขอใบรับรองการก่อสร้าง [ 10 มี.ค. 2566 ]44
8 การเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 10 มี.ค. 2566 ]40
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 10 มี.ค. 2566 ]38
10 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 10 มี.ค. 2566 ]43
11 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 10 มี.ค. 2566 ]42
12 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 10 มี.ค. 2566 ]40
13 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 10 มี.ค. 2566 ]37
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 10 มี.ค. 2566 ]45
15 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]37
16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]42
17 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]45
18 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]40
19 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีที่เก็ญบรักษาน้ำมันลักษณะที่ 2 [ 10 มี.ค. 2566 ]42
20 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันลักษณะที่ 1(1) [ 10 มี.ค. 2566 ]39
21 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันลักษณะที่ 1 [ 10 มี.ค. 2566 ]38
22 การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ำมันลักษณะที่ 2 [ 10 มี.ค. 2566 ]32
23 ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ [ 10 มี.ค. 2566 ]38
24 ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ [ 10 มี.ค. 2566 ]35
25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) [ 10 มี.ค. 2566 ]38
26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 10 มี.ค. 2566 ]41
27 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 10 มี.ค. 2566 ]44
28 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 มี.ค. 2566 ]43
29 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ [ 10 มี.ค. 2566 ]39
30 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหารเกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]40
31 การขอต่อใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 มี.ค. 2566 ]43
32 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 มี.ค. 2566 ]40
33 การขอหนังสือรับรองจำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]40
34 การขออนุญาตจำหน่ายอาหารเกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]40
35 การขออนุญาตจำหน่ายอาหารในทางสาธารณะ [ 10 มี.ค. 2566 ]38
36 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 10 มี.ค. 2566 ]37
37 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 มี.ค. 2566 ]39
38 การรับนักเรียน [ 10 มี.ค. 2566 ]36
39 การรับนักเรียน1 [ 10 มี.ค. 2566 ]38
40 คู่มือประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร [ 1 พ.ย. 2565 ]69
 
หน้า 1|2