วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว หมายเลข 420-64-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายเสน่ห์ อาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกดน้ำเย็น สแตนเลส (ถังคว่ำ) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางเชย อุวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-3407 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณข้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติและบริเวณแยกโรงโม่หินเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง