เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พ.ย.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]5
2 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พ.ย.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]6
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดบริการสาธารณะ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านลาดตะเคียน - เทศบาลตำบลสระบัว ตำบลลาดตเคียน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 330 ชุด [ 27 พ.ย. 2566 ]5
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 21 พ.ย. 2566 ]10
5 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]13
6 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม [ 3 พ.ย. 2566 ]29
7 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร" [ 3 พ.ย. 2566 ]18
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า้งสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 1 พ.ย. 2566 ]30
9 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนตค.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]23
10 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนต.ค.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]28
11 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การบริการนางรำสำหรับงานพิธีต่างๆ [ 31 ต.ค. 2566 ]28
12 ประกาศ เรื่องกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 30 ต.ค. 2566 ]22
13 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 ต.ค. 2566 ]31
14 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน [ 27 ต.ค. 2566 ]27
15 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 26 ต.ค. 2566 ]26
16 ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]34
17 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิและติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่าน Mobile Application "เงินเด็ก" [ 18 ต.ค. 2566 ]29
18 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจวัดสายตา ฟรี เพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป(โครงการต่อเนื่อง) [ 17 ต.ค. 2566 ]22
19 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]22
20 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]24
21 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ การจัดทำคลิปวิดีโอ เพลง รี รี รี โดย กระทรวงมหาดไทย รายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ [ 16 ต.ค. 2566 ]27
22 ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงนบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]25
23 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2566 ]25
24 ประชาสัมพันธ์บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นราชกุศล [ 5 ต.ค. 2566 ]24
25 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 4 เรื่อง  สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ [ 4 ต.ค. 2566 ]30
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2566 ]34
27 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ต.ค. 2566 ]31
28 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ต.ค. 2566 ]28
29 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]37
30 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ [ 3 ต.ค. 2566 ]30
31 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]32
32 เทศบาลตำบลสระบัว ขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในการเข้าสู่ระบบการใช้งานแอปพลิเคชั่น " ThaID " [ 22 ก.ย. 2566 ]68
33 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น [ 21 ก.ย. 2566 ]31
34 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง [ 21 ก.ย. 2566 ]20
35 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้ [ 13 ก.ย. 2566 ]29
36 งานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลสระบัว ประกาศเกี่ยวกับการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่ประสบภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ [ 7 ก.ย. 2566 ]27
37 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้ [ 5 ก.ย. 2566 ]25
38 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสระบัว ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงวัน ป้องกันการใช้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน เพื่อลดปริมาณและบรรเทาความหนาแน่นของแมลงวัน ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยและปฏิกูล เทศบาลตำบลสระบัว [ 31 ส.ค. 2566 ]52
39 เทศบาลตำบลสระบัวขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านกรคุ้มครองผู้บริโภค ทางด้านผู้บริโภคจำนวน 2 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 2 เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ 23 ส.ค. 2566 ]32
40 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่3) ระหว่างวันที่ 28 -31 สิงหาคม 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7