เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา

 
นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
 
   
 
  นายไชยกรานต์  งานจัตุรัส
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 
 

  นางกาญจนา  จงใจรักษ์
 
  ครู คศ.2
  นางสาวสร้อยประดับ  พัดสุข 
นางสาวปัทมา  วงษ์ยะปาน นางสาวบุศรา  วิวัฒน์ 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป