เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลสระบัว
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 26 มิ.ย. 2566 ]23
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 มิ.ย. 2566 ]25
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 19 มิ.ย. 2566 ]23
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับอนุมัติ) [ 13 มิ.ย. 2566 ]24
5 แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 13 มิ.ย. 2566 ]23
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 13 มิ.ย. 2566 ]25
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 13 มิ.ย. 2566 ]31
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]21
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]20
10 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 13 มิ.ย. 2566 ]21
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 13 มิ.ย. 2566 ]29
12 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 13 มิ.ย. 2566 ]23
13 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 13 มิ.ย. 2566 ]35
14 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2566 ]29
15 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 มิ.ย. 2566 ]27
16 ประกาศ เรื่อง รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ (รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]52
17 รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]19
18 รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]20
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]25
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]25
21 รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]23
22 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลสระบัว [ 16 มี.ค. 2565 ]23
23 รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]27
24 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสระบัว และสถานที่ให้บริการ [ 4 ม.ค. 2562 ]233
25 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]366
26 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสระบัว [ 31 ม.ค. 2561 ]306