เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

สภาเทศบาล

 
นายสมยศ  ดอนหัวล่อ   
ประธานสภาเทศบาล
โทร.081-8648985
 
นายปัญจทรรศน์  เตียงงา
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.064-2627496
นายอิทธิพล อุปชีวะ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร.092-9419492
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายถาวร  ทุมฝ้าย นางทิพยา  สมโภชน์ นางพิกุล  วงษ์ยะปาน
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.084-9072971 โทร.089-5113582 โทร.086-1470389

นายประเทือง  ชมมั่น นายสุธิทัด  กระทงยาม   
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.085-4324384 โทร.061-6614542
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2


นางบานชื่น บุตรสันติ์   
นายพนัส  ชมมั่น นางสรวงสุชา  สุดซื่อ
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.092-8842043 โทร.065-1050946 โทร.094-2935669
   
นายจตุพงศ์  สารติ นางฐิติวรรณ  ครองมีคุณ
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.064-1526395 โทร.089-9668219