เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 พ.ค. 2566 ]23
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 22 พ.ค. 2566 ]25
3 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]41
4 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2 ก.พ. 2566 ]45
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 10 ม.ค. 2566 ]49
6 หนังสือขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสาสยงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 10 ม.ค. 2566 ]43
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลิอกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 13 ธ.ค. 2565 ]54
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งต่าางสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ว่างของเทศบาลตำบลสระบัว [ 13 ธ.ค. 2565 ]46
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสระบัวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]57
10 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ก.ย. 2565 ]153
11 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]110
12 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]204
13 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]205
14 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]201
15 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]227
16 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 12 เม.ย. 2565 ]153
17 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]194
18 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรีชัพยากรบุคคล [ 9 มี.ค. 2565 ]208
19 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 10 ก.พ. 2565 ]176
20 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 23 ธ.ค. 2564 ]232
21 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 21 เม.ย. 2564 ]236
22 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 21 เม.ย. 2564 ]265
23 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]264
24 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]226
25 รายงานการประเมินผลโครงการอบรมบุคลากร ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]221
26 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 21 ก.ย. 2563 ]270
27 รายงานการประเมินผลการดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]267
28 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]262
29 ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]261
30 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]241
31 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]267
32 บันทึกข้อความ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลในห้วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]254
33 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]237
34 ประกาศ เรื่อง แผนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2563 [ 5 ก.ย. 2562 ]220
35 ประกาศโครงสร้างเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ก.ค. 2562 ]270
36 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 ก.พ. 2562 ]212
37 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2562 ]275
38 ประกาศ การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]269
39 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]249
40 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ธ.ค. 2561 ]296
 
หน้า 1|2