เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

1.  การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุข

1.1    การจัดการะบบกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

1.2    เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3    ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

1.4    จัดตั้งเครือข่ายชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม

1.5    ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

1.6    จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเพิ่มอัตรากำลังด้านการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย

1.7    ส่งเสริมให้การอบรม / ดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน

1.8    ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในชุมชน

1.9    ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

1.10 ส่งเสริมการออกกำลังกาย

 

2.  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเที่ยว รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน

2.1    อบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรมรวมถึงสินค้า 1 ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

2.2    สนับสนุนเสริมสร้างการขยายเครือข่ายชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

2.3    การจัดเวทีประชาคม

2.4    พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศีลธรรม   คุณธรรม

2.5    ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ

2.6    ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.7    ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

2.8    ส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

3.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3.1   ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการเมือง  การปกครอง  ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

3.2   พัฒนาคูณภาพประชาชน  ให้ได้รับโอกาสและความรู้ที่เท่าเทียมกัน  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

3.3   บริหารจัดการด้วยระบบ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)

3.4   อบรมส่งเสริมให้  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม

3.5   ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงานและ ลูกจ้าง

 

4.  การรักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อย   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1   รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อย  และการป้องกัน   ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2   รณรงค์  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.3   ป้องกันภัยจากอุบัติภัยและสาธารณะภัยต่าง ๆ

 

5.   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า  อาคาร สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานและใช้การได้ตลอดเวลา

5.2   พัฒนาการบริหารจัดการ ด้านผังเมือง ด้านการคมนาคมต่าง ๆ

5.3   บริหารจัดการระบบประปาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน