เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

กองการประปา

 
นายอิทธิพล อุปชีวะ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

     
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการประปา
 
 
 
  พ.จ.อ.โกวิทย์  ชำนิ  
 
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
 
  -ว่าง-   
  เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
 


 นายมนัส  เดชดี นางสาวหทัยชนก  บานเย็น
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ