เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

นางวรรณวนัช  ทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


-ว่าง- นางขวัญเรือน  ชัยองอาจ -ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   
นางสาวกัลยา  อมหาสิเม  นางสาวพรวลัย  ทองมา
 คนงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี