เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]7
2 การขอติดตั้งประปาชั่วคราว [ 10 มี.ค. 2566 ]8
3 การขอยกเลิกใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]10
4 การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]8
5 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]8
6 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 10 มี.ค. 2566 ]8
7 การขอใบรับรองการก่อสร้าง [ 10 มี.ค. 2566 ]12
8 การเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 10 มี.ค. 2566 ]11
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 10 มี.ค. 2566 ]10
10 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 10 มี.ค. 2566 ]11
11 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 10 มี.ค. 2566 ]8
12 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 10 มี.ค. 2566 ]7
13 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 10 มี.ค. 2566 ]9
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 10 มี.ค. 2566 ]11
15 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]8
16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]7
17 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]10
18 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]7
19 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีที่เก็ญบรักษาน้ำมันลักษณะที่ 2 [ 10 มี.ค. 2566 ]10
20 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันลักษณะที่ 1(1) [ 10 มี.ค. 2566 ]6
21 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันลักษณะที่ 1 [ 10 มี.ค. 2566 ]10
22 การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ำมันลักษณะที่ 2 [ 10 มี.ค. 2566 ]7
23 ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ [ 10 มี.ค. 2566 ]8
24 ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ [ 10 มี.ค. 2566 ]6
25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) [ 10 มี.ค. 2566 ]8
26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 10 มี.ค. 2566 ]8
27 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 10 มี.ค. 2566 ]9
28 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 มี.ค. 2566 ]10
29 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ [ 10 มี.ค. 2566 ]11
30 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหารเกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]9
31 การขอต่อใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 มี.ค. 2566 ]11
32 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 มี.ค. 2566 ]8
33 การขอหนังสือรับรองจำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]8
34 การขออนุญาตจำหน่ายอาหารเกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]7
35 การขออนุญาตจำหน่ายอาหารในทางสาธารณะ [ 10 มี.ค. 2566 ]7
36 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 10 มี.ค. 2566 ]9
37 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 มี.ค. 2566 ]10
38 การรับนักเรียน [ 10 มี.ค. 2566 ]9
39 การรับนักเรียน1 [ 10 มี.ค. 2566 ]10
40 คู่มือประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร [ 1 พ.ย. 2565 ]32
 
หน้า 1|2