เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้าง [ 31 พ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 30 พ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 พ.ค. 2566 ]3
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 22 พ.ค. 2566 ]3
5 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลสระบัว [ 19 พ.ค. 2566 ]11
6 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนมิตรภาพ [ 19 พ.ค. 2566 ]0
7 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสระบัวพัฒนา [ 19 พ.ค. 2566 ]2
8 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร [ 19 พ.ค. 2566 ]2
9 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสามัคคีพัฒนา [ 19 พ.ค. 2566 ]0
10 ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว [ 15 พ.ค. 2566 ]1
11 ประกาศ เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]4
12 กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยดิจิทัล พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2566 ]3
13 กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]0
14 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุทีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 27 เม.ย. 2566 ]4
15 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง [ 25 เม.ย. 2566 ]10
16 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน [ 24 เม.ย. 2566 ]7
17 ประกาศ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการชุมชน [ 20 เม.ย. 2566 ]8
18 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบี่ยนใช้แอปพลิเคชั่น "ThaiD" [ 11 เม.ย. 2566 ]11
19 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 เม.ย. 2566 ]8
20 ประกาศเทศบาลเมื่องหนองกี่ เรื่อง รับโอนพนักงานพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 10 เม.ย. 2566 ]9
21 ประกาศเทศบาลเมืองหนองกี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]12
22 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป โดยวิธีขายทอดตลาด [ 7 เม.ย. 2566 ]20
23 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง [ 3 เม.ย. 2566 ]8
24 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแ ละสถานที่่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ [ 31 มี.ค. 2566 ]9
25 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลสระบัวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตนราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 29 มี.ค. 2566 ]16
26 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายประสงค์ หอยังข์ ได้รับมอบหมายจาก นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ให้เป็นประธานในที่ประชุม ระหว่าง ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ผูั้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลส [ 24 มี.ค. 2566 ]22
27 เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนในช่วงเทศบาลเทศบาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]28
28 ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 มี.ค. 2566 ]25
29 ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 28 ก.พ. 2566 ]19
30 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 27 ก.พ. 2566 ]16
31 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]17
32 ประชาสัมพันธ์การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) [ 6 ก.พ. 2566 ]15
33 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2 ก.พ. 2566 ]21
34 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]30
35 ประกาศ ซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสระบัว พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]19
36 เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี [ 10 ม.ค. 2566 ]17
37 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 10 ม.ค. 2566 ]18
38 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสาสยงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 10 ม.ค. 2566 ]25
39 การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ....และร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัฃด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ... [ 22 ธ.ค. 2565 ]56
40 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่ง คสช.ฯ เรื่องมาตรการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟฯ [ 22 ธ.ค. 2565 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5