เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายณรงค์ คำแหง
 ปลัดเทศบาล
     
 นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร นางวรรณวนัช ทองคำ
นางสาวอารยา มหาแสง
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง 
     
นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
นางมนัสดา โสมทองหลาง
นางสาวอารยา มหาแสง 
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา