เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

สภาเทศบาล

 
 นายประสงค์  หอยสังข์
ประธานสภาเทศบาล
 
นายสมยศ  ดอนหัวล่อ
รองประธานสภาเทศบาล
     
 นายประเทือง ชมมั่น  นายจำรูญ  สอนสี นายสหทัศน์  เตียงงา
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
 นายประดิษฐ์ วงษ์ยะปาน นายอนุศิษฎ์ สิริเบญจวงศ์
นายยุทนา  โพธิ์ลอย
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
 นายทนงค์ชัย  ปั่นเอี่ยม นางบุญธรรม  ดาวบริสุทธิ์
นายประมวล  แย้มกลิ่น
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
  นายอเนก  มากยิ่ง
 
   สมาชิกสภาเทศบาล