ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร [ 14 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
การให้บริการงานทะเบียนนอกเวลาราชการ [ 28 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
การให้บริการงานทะเบียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ Messenger Live Chat [ 14 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การรับฟังคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยำเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ [ 22 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................