วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
ซื้อค่าครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และ ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และ ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว ต.ลาดตะเคียน ไปบ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว(ช่วงจากสามแยกตลาด ไปถึง วัดเขาลูกช้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบ่อตาดำ ไป บ้านโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง