วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง (16-31 พ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(ผ้าระบาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่อตาดำ-บ้านโคกกลาง จำนวน 2 ช่วง
29  เม.ย. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ คสล.และบ่อพัก คสล. จากปากซอยเทศบาลซอย 11 ไปบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2562
วางท่อ คสล.และบ่อพัก คสล. จากปากซอยเทศบาลซอย 11 ไปบ่อบำบัดน้ำเสีย
22  เม.ย. 2562
วางท่อ คสล.และบ่อพัก คสล.จากเทศบาลซอย 11 ไปบ่อบำบัดน้ำเสีย
29  มี.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว เดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง