วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงกั้นห้องเรียนโรงเรียนอนุบอลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-3407 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บพ-185 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง