วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว (เดือนมิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว (เดือนมิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง (เดือนมิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่อตาดำ-บ้านโคกกลาง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปั๊มประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ( 16-31 พ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง