วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยวัดถ้ำทิพย์(ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2563
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อคลอรีนผง(วัสดุอื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บ-3531 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้ออ่างอลูมิเนียม 1 หลุม เพื่อใช้ในมาตรการป้องกันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง