วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง