วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว(ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงตู้ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำบาดาล(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขพัสดุ 054-45-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น(สารส้มผงขุ่น(25 กก./ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อสารส้มผงขุ่น(25กก./ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง หมายเลข 420-57-0027 420-57-0028 420-57-0029 420-57-0030 420-57-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง