วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ คสล.และบ่อพัก คสล. จากปากซอยเทศบาลซอย 11 ไปบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2562
วางท่อ คสล.และบ่อพัก คสล. จากปากซอยเทศบาลซอย 11 ไปบ่อบำบัดน้ำเสีย
22  เม.ย. 2562
วางท่อ คสล.และบ่อพัก คสล.จากเทศบาลซอย 11 ไปบ่อบำบัดน้ำเสีย
29  มี.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว เดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อค่าครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และ ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง