วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง