วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-2184 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร หาบเร่ และแผงลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร หาบเร่ และแผงลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
วัสดุก่อสร้าง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว (เดือนมิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว (เดือนมิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง