วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2561
จ้างรถปรับอากาศ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยยนต์หมายเลข (094-56-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลข(094-56-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซม ประตูและหน้าต้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องเชื่อม MMA อินเวอร์เตอร์ รุ่น MMA 315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง