วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
ซื้อกระเช้าสมนาคุณในการดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างติดตั้งเสียงไร้สายซอยสำนักสงฆ์ถ้ำทิพย์พรเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
31  ส.ค. 2561
จ้างซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างรถปรับอากาศ โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพตืด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง