วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้งจำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้งจำนวน 2 ซุ้ม
20  ส.ค. 2562
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว(ช่วงบ่อตาดำ ถึง รพ.สต.ลาดตะเคียน ม.5 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี)