วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2561
เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบ่อตาดำ ไป บ้านโคกกลาง
24  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ-185 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องกระจายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และ ยู เอส ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และ ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
วัสดุอื่น
11  ก.ย. 2561
จ้างจ้างรถปรับอากาศโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง