วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บก-5010 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างทำอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สุขาภิบาลอาหาร หาบเร่ และแผงลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างทำอาหารกลางวัน และ อาหารว่างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สุขาภิบาลอาหาร หาบเร่ และแผงลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว หมายเลข 420-50-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงกั้นห้องเรียนโรงเรียนอนุบอลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-3407 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง