วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ (ปฏิบัติหน้าที่ตักขยะและฝังกลบขยะภายในบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล ของเทศบาลตำบลสระบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมชุดควบคุมระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิิทยาศาสตร์และการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ(มิเตอร์น้ำขนาด 6 หุน หรือขนาด 34 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง