วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อสังฆทานโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือน กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุ(แบตเตอรี่)เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-3630 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขพัสดุ 420-62-32 420-62-33 420-62-34 420-62-35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขพัสดุ 442-60-0001 และ 442-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างอาหารเสริมนม ยูเอชที (ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว(ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง